Reading of Neeva closing down makes me pray that Kagi has got the right model to stick around